Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego zawiadamia o I terminie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 14.30 w ośrodku Zielona Brama w Przywidzu. Zjazd w II terminie odbędzie się o godzinie 15.00. Wszystkie klubu zrzeszone w pomorskim związku jeździeckim prosimy o wydelegowanie dwóch delegatów na zjazd, posiadających odpowiednie pisemne upoważnienia od klubu.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego Pomorskiego Związku

Jeździeckiego
1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych gości.
2. Przedstawienie porządku obrad .
3. Wybór Przewodniczącego obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie Porządku obrad oraz Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej określającego prawomocność
Walnego Zebrania Koła, ewentualne rozpoczęcie zebrania w II terminie.
7. Sprawozdanie Zarządu Związku za mijającą kadencję
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej PomZJ o pracy Zarządu Związku oraz przedstawienie
wniosku do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
10. Przedstawienie wyników głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
przez Komisję Skrutacyjną.
11. Przyjmowanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów do władz Związku.
12. Prezentacja kandydatów i wybór nowych władz Związku.
13. Ogłoszenie wyników głosowania do władz Związku.
14. Ukonstytuowanie się nowych władz Związku.
15. Wolne wnioski i uchwały.
16. Zamknięcie Walnego Zebrania Związku.