Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zaprasza delegatów pomorskich klubów na Zjazd Sprawozdawczy PomZJ, który odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku KSPSK  w Kwiekach. I termin Zjazdu godzina 16.00; II termin odbędzie się o godzinie 17.00
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pomorskiego Związku
Jeździeckiego
1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych gości.
2. Przedstawienie porządku obrad .
3. Wybór Przewodniczącego obrad.
4. Zatwierdzenie Porządku Obrad
5. Sprawozdanie Zarządu Związku za mijającą kadencję
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej PomZJ o pracy Zarządu Związku oraz przedstawienie
wniosku do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
8. Przedstawienie wyników głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
przez Komisję Skrutacyjną.
9. Wolne wnioski i uchwały.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania Związku.