Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne w sprawie ustalenia kalendarza zawodów na rok 2020, które odbędzie się 20 listopada (środa) br. o godzinie 16.00 w w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji "Zielona Brama" w Przywidzu.
Zebranie jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku organizatorów imprez jeździeckich, jego celem jest opracowanie optymalnego kalendarza w nadchodzącym sezonie. Osoby nie będące prawnymi reprezentantami podmiotów podejmujących się organizacji imprez winny dostarczyć pisemne upoważnienia.

Korzystając z okazji przypominamy o opłatach związanych z umieszczaniem imprez w kalendarzu PomZJ

Opłata za wpis do kalendarza 150,00 zł/dzień
Opłata za wpis do kalendarza po zebraniu organizacyjnym 300,00 zł/dzień
Opłata za odwołanie zawodów wpisanych do kalendarza 450,00 zł/dzień

W roku 2019 wzorem lat ubiegłych, na liczne wnioski zawodników i organizatorów, będziemy skrupulatnie przestrzegali egzekwowania powyższych zapisów. Działanie takie podyktowane jest troską i dbałością o wspólne dobro zawodników i organizatorów imprez jeździeckich, ma na celu usystematyzowanie kalendarza zawodów co umożliwi zawodnikom optymalne ułożenie i realizowanie planów startowych.

Bardzo prosimy o przemyślane ustalanie kalendarza zawodów na przyszły rok w Państwa ośrodkach. Jednocześnie dołączamy Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 z dnia 20.09.2017 r. tj. „Zasady konstruowania kalendarza zawodów jeździeckich PomZJ” , który z powodzeniem od kilku lat reguluje większość aspektów związanych z tworzeniem kalendarza imprez.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 z dnia 20.09.2017 r.

Zasady konstruowania kalendarza zawodów jeździeckich PomZJ

1. 1.Ustalenie kalendarza zawodów PomZJ odbywa się na corocznie zwoływanym zebraniu organizacyjnym.
a)informacja o terminie zebraniu powinna być zamieszczona na stronie internetowej PomZJ z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
b)zebranie jest otwarte dla wszystkich potencjalnych organizatorów także tych niezarejestrowanych i i niecertyfikowanych przez w PomZJ i PZJ.
2. Przyjmuje się, że w danej dyscyplinie w jednym dniu na terenie województwa pomorskiego odbywać się będą tylko jedne zawody.
3. Pierwszeństwo wpisu do kalendarza w stosunku do zawodów towarzyskich mają zawody regionalne, a do zawodów regionalnych i towarzyskich zawody ogólnopolskie.
4. Od zasady określonej w pkt.2 stosujemy odstępstwo gdy dwóch lub więcej organizatorów tej samej rangi zawodów podczas zebrania organizacyjnego zgłosi ten sam termin i go podtrzyma.
5. Dopuszcza się wpisywanie zawodów jeździeckich do kalendarza po zebraniu organizatorów, a także po zatwierdzeniu kalendarza , jednak w wypadku terminów kolizyjnych dopisanie wymaga zgody organizatora zawodów już do kalendarza wpisanych.
6. Terminy kolizyjne.
a)terminem kolizyjnym dla zawodów dopisywanych w stosunku do już wpisanych w dowolnym miejscu na terenie województwa jest weekend w którym odbyć się mają zawody już wpisane do kalendarza.
b) terminem kolizyjnym dla dopisywanych zawodów w stosunku do już wpisanych w tym samym lub przylegającym powiecie jest weekend w którym się mają odbyć zawody, a także weekend poprzedzający i następujący po zawodach już wpisanych do kalendarza.
7. Imprezy mistrzowskie w różnych dyscyplinach nie mogą się odbywać w tym samym terminie, chyba że będą się one organizowane w jednym miejscu.
8. Eliminacje OOM nie mogą się odbywać w tym samym terminie
9. W terminie CSIO na terenie województwa pomorskiego nie będą rozgrywane zawody jeździeckie w żadnej dyscyplinie.
10. Umieszczenie zawodów w kalendarzu PomZJ a także ich odwołanie po zatwierdzeniu kalendarza podlega opłatom zgodnie z cennikiem.
11. Osobą odpowiedzialną za kalendarz PomZJ jest prezes.